solartrend.cz

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Solární systém fotovoltaický

Obecně o fotovoltaice

Sluneční energii lze využívat v podstatě dvěma způsoby. Prvním z nich je využití pasivní, které bývá realizováno jako tzv. solární architektura, a druhým je využití aktivní, kdy se jedná o přídavná technická zařízení, jako jsou termické nebo fotovoltaické kolektory. Termické kolektory slouží především k ohřevu vody a k přitápění, fotovoltaické kolektory potom přeměňují sluneční záření přímo na elektrickou energii.

Fotovoltaický jev

Fotovoltaika je založena na fotovoltaickém jevu. Během tohoto jevu je sluneční energie přímo přeměňována na energii elektrickou. Světlo dopadající na fotovoltaický článek uvolňuje elektrony, které pak v elektrickém obvodu tvoří stejnosměrný elektrický proud.

 Fotovoltaický článek

Je v podstatě tenký plátek polovodičového materiálu. V současné době se na výrobu fotovoltaických článků používá především křemík. Fotovoltaické články dělíme dle druhu struktury křemíku na amorfní, polykrystalické a monokrystalické.